Przeskocz do treści

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania i emocji, szczególnie uzdolnionych, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych, chorych przewlekle, znajdujących się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, z niepowodzeniami edukacyjnymi, zaniedbaniami środowiskowymi, trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi i wcześniejszym kształceniem za granicą.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele w trakcie bieżącej pracy z uczniami oraz specjaliści (pedagog specjalny, neurologopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny) we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

Pedagog specjalny – mgr Agnieszka Roch

Pedagog specjalny planuje, organizuje, prowadzi i modyfikuje działania edukacyjne, terapeutyczne oraz opiekuńcze dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

W szkole pedagog specjalny ułatwia dzieciom z orzeczeniami o kształceniu specjalnym (np. z powodu niepełnosprawności) lub trudnościami na tle emocjonalno-społecznym, odnalezienie siebie w grupie, przyswajanie wiedzy, asymilację w warunkach szkolnych, akceptację siebie itd. Zadaniem pedagoga specjalnego jest przede wszystkim diagnozowanie problemów i podejmowanie działań, które dany problem mogą niwelować. W tym często we współpracy np. z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, nauczycielami, rodziną ucznia i z samym uczniem.

Konsultacje:

  • wtorek 8:00 – 8:45
  • wtorek 13:40 – 14:15

Neurologopeda – mgr Barbara Igras

Pomoc logopedyczna skierowana jest w naszej szkole do wszystkich uczniów.  Obejmuje przede wszystkim terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu. 

Konsultacje:

  • środa – 8:00 – 12:00